يکسوساز نيم موج با بار اهمي سلفي | .

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » يکسوساز نيم موج با بار اهمي سلفي

يکسوساز نيم موج با بار اهمي سلفي

يکسوساز نيم موج با بار اهمي سلفي
 
[PDF]الکترونیک صنعتی
dezfoul-samacollege.ir/Files/1/Content/Electric_sanati.pdf
Translate this page
ﯾﮑﺴﻮﺳﺎز ﻧﯿﻢ ﻣﻮج در ﺑﺎر اﻫﻤﯽ. -. ﺳﻠﻔﯽ. L I. 2. 1. WL= اﻧﺮژي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﺳﻠﻒ. CV. 2. 1. WC= … ﻣﺪار زﯾﺮ را ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﻢ. ﮐﻨﯿﺪ . B(.
[PDF]یکسوسازهای تمام موج کنترل نشده و کنترل شده
research.iaun.ac.ir/pd/mirtalaei/pdfs/UploadFile_9896.pdf
Translate this page
یکسوساز تمام موج با ترانس سر وسط. 3 … یکسوساز تمام موج کنترل شده با بار مقاومتی. 10 … یکسوساز سه فاز کنترل نشده با بار سلفی بسرگ. 18 …
[PDF]ﺻﻨﻌﺘﻲ – دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
research.iaun.ac.ir/pd/abaktash/pdfs/UploadFile_2663.pdf
Oct 21, 2015 – ﻳﻜﺴﻮﺳﺎزﻫﺎي دﻳﻮدي. ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز. ﻧﻴﻢ. ﻣﻮج. ﺗﻜﻔﺎز. ﺑﺎ. ﺑﺎر. RL. Vs= Vmsin(ωt) is iout. + Vd – ….. THD. ﻣﺜﺎل. ) ﻳﻚ. ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز. ﻧﻴﻢ. ﻣﻮج. ﺑﻪ. ﻣﻨﺒﻊ. 500. وﻟﺖ. ﻣﺘﺼﻞ. ﺑﻮده. و. ﺑﺎر. 10. اﻫﻤﻲ. را. ﺗﻐﺬﻳﻪ …. ﺳﻠﻔﻲ. ﺑﺎر. زﻳﺎد. اﺳﺖ . -. در. ﻫﺮ. ﻧﻴﻢ. ﺳﻴﻜﻞ،. ﻗﺒﻞ. از. اﻳﻨﻜﻪ. ﺟﺮﻳﺎن. ﺑﺘﻮاﻧﺪ. ﺻﻔﺮ. ﺷﻮد،. ﻧﻴﻢ. ﺳﻴﻜﻞ.
[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارات ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﻧﻴﻢ ﻣﻮج
www.hsu.ac.ir/ece/files/2012/12/LAB2.pdf
Translate this page
اﻣﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارات ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﻧﻴﻢ ﻣﻮج. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ و در اداﻣﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي. ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز. ﻫﺎي. ﺗﻤﺎم ﻣﻮج. و. ﻣﺪارات ﺗﻨ. ﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ. را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
الکترونیک صنعتی|مدار الکترونیکی یکسوساز نیم موج با بار اهمی سلفی
decorest.ir/blog/الکترونیک-صنعتی-مدار…/الکترونیک-صنعتی

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS